Järnvägsföreningen Sällskapet Ostkustbanans vänner, OKBv. Railway association The friends of the east coast line, OKBv

 SVARTVIK
      
Här håller OKBv till
Svartvik, E4 cirka 10 kilometer söder om Sundsvall.

 Siffrorna på kartan hänvisar till följande:

 1. OKBv lokstall och verkstad.
 2. OKBv vagnhall.

 
3.Svartviks gamla brand- och vattentorn.
 4.Svartviks Herrgård.
 5.Svartviks kyrka.
 6.Bröderna Edstrands lossningsplats.

 OKBv anläggningar i Svartvik är navet i  verksamheten. Här finns verkstaden med  personalutrymmen. Här finns magasinet med  uppställningsspår under tak där en stor del av  föreningens fordon förvaras.

     Svartvik är beläget vid den södra delen av  det  industrispår som går från Bredsand  (anslutningen till Ostkustbanan), via Nobel  industrier till en punkt strax norr om den numera rivna Svartviksfabriken.

    Sedan massafabriken lagts ned under 1960-talet upphörde trafiken på industrispåret mellan Nobel industrier och Svartvik. Sedan OKBv bildats 1976 började föreningen att se sig omkring efter en bas för sin verksamhet. Blickarna föll på Svartvik där den återstående delen av sågens gamla ångpannehus stod tomt. I Svartvik fanns även det gamla massamagsinet med stora delar oanvänt utrymme.
OKBv ånglok B1287 utanför lokstallet i SvartvikÅngpannehuset skulle kunna bli ett alldeles utmärkt lokstall och verkstad men skulle kräva ofantligt med arbete för att bli användbart för vår verksamhet. Upptagning av port i den södra gaveln. Stora gjutningsarbeten inne i huset. Bortsprängning av berg. Inläggning av växel i industrispåret samt indragning av spår i ångpannehuset. (Vidstående bild är tagen vid OKbv lokstall/verkstad i Svartvik. . Den visar OKBv ånglok B1287 augusti 1998.Foto: Bengt Svahlstedt. Vill du se en större bild? Klicka i bilden!)
Massamagasinet skulle kunna bli en utmärkt vagnhall för allt vårt rullande materiel. Ett spår fanns redan inne i magasinet och möjligheten att dra in fler spår fanns, även om det var förenat med stor arbetsinsats.
Diskussioner togs upp med Sundsvalls Kommun och hösten 1978 fick vi muntligt löfte att använda det befintliga spåret i massamagasinet för uppställning av fordon.. Året därpå fick löfte att få disponera ångpannehuset samt bygga om det för vårt ändamål. Efter enormt mycket ideellt arbete kunde vi, den 18 september 1982, inviga det till verkstad ombyggda ångpannehuset.

     Sedan massafabriken lagts ned upphörde underhållet av industrispåret eftersom det inte längre användes. När nu OKBv hade etablerat sig i Svartvik behövdes spåret för att vi skulle kunna ta oss till och från Oskustbanan. Att OKBv själva skulle klara av den miljoninvestering som ett upprustat spår skulle kosta var inte att tänka på. Sundsvalls Kommun var, och är, mycket positiv till vår verksamhet, men det handlade om mycket pengar.
      Nyckeln till en bra lösning kom när Stålgrossisten Bröderna Edstrand
AB, som har sin verksamhet förlagd till Essvik, strax öster om Svartvik, OKBv växlingtåg i Svartvikönskade att få sina lastade järnvägsvagnar transporterade direkt till Svartvik.
Detta innebar att industrispåret måste rustas upp och OKBv skulle kontrakteras att sköta transporten av vagnar mellan Ostkustbanan, vid Bredsand, och Svartvik.
(Bilden till vänster visar OKBv växlingståg med lastade vagnar till Bröderna Edstrand. Foto: Magnus Eriksson. Vill du se en större bild? Klicka i bilden!)
   Sundsvalls kommun agerade snabbt. Beslut togs om spårets upprustning. Viss rustning av ångpannehuset och massamagasinet.
Formella avtal tecknades 1988 mellan Sundsvalls Kommun och OKBv när det gäller användandet av spåret och byggnaderna.
Vi hade nu tillgång till 1/3 av massamagasinet och började genast arbete med att dra in ytterligare tre spår i magasinet. 1990 var dessa spår lagda och nu hade vi sammanlagt 320 meter spår under tak.
(Bilden till vänster visar OKBv lokomotor Z43 med massamagasinet/vagnhallen i bakgrunden. Foto: Magnus Eriksson. Vill du se en större bild? Klicka i bilden!)

Backa till sidans topp

Retur till Skenbladets huvudsida


© Rolf Sten & Sällskapet Ostkustbanans vänner (OKBv)
okbvt3.htm senast uppdaterad 1 augusti 1999 av
Rolf Sten