Skenbladet logotypeMEDLEMSTIDNING
för
SÄLLSKAPET OSTKUSTBANANS VÄNNER (OKBv)


Välkommen till  SKENBLADET INTERNET
 


Omslagsbilden den här gången i Skenbladet Internet visar en bild på OKBv ångtåg i samband med körningarna till Selånger Marknad augusti 1998. På bilden är ångloket B 1287 klart för start från Sundsvalls Central. (The picture show OKBv steam engine B 1287 in front of the train to Selånger Marknad 1998) Foto: © Magnus Eriksson .

Här på huvudsidan hittar Du: (Here on the main page you will find:)
Gör ditt val och klicka på gula pilen. .(Make your choice and click at the yellow arrow)

 Om Skenbladet   Om Skenbladet (About Skenbladet) (990123) 
 Så här hittar Du i Skenbladet Internet   Så här hittar Du i Skenbladet Internet (how to navigate) (980720)
 på gång inom OKBv. Inside OKBv  På gång inom OKBv (Inside OKBv) (990123)


 

 

 

 

 

 

 

 

  Om SKENBLADET (INTERNET)
D
u läser nu SKENBLADET INTERNET. Etablerad på Internet april 1998.
Hela den här hemsidan är designad och byggd av Rolf Sten. Allt är gjort och görs på fritid, helt ideellt och utan ersättning.

    SKENBLADET INTERNETär ett komplement till den traditionella tryckta medlemstidningen och vänder sig till ALLA intresserade. Avsikten är att Skenbladet Internet ska spegla vad som är på gång inom OKBv. Det är även en förhoppning att Skenbladet medverkar till att fler människor blir medlemmar i OKBv. Ju fler medlemmar desto starkare förening!
   Skenbladet Internet vill också främja intresset för tidigare och nuvarande järnvägar. Vill DU bidraga med underlag/artiklar/foton mm till Skenbladet och Skenbladet Internet? Skicka e-post till Skenbladets redaktion . Du är mycket välkommen!

    SKENBLADET är namnet på OKBv:s tryckta medlemstidning. Den utkom första gången 1978 och är nu alltså inne på sin tjugonde årgång. (Bilden nedan till Bild på första Skenbladetvänster visar det första numrets omslag) Varje nummer består i regel av 16 sidor och formatet är A5.
    Tidningen utkommer med 4 nummer per år och ingår i medlemsavgiften. Den innehåller information om händelser och aktiviteter inom OKBv samt diverse artiklar med järnvägsanknytning, både från historisk och modern tid.
    Stöd OKBv och bli medlem i föreningen. Medlemsavgiften är för närvarande 110 kr. per år. Betala till postgiro: 91 57 44-7. Glöm inte att skriva Ditt namn och adress!
     Du kan även anmäla Ditt intresse genom att skicka e-post till Skenbladets redaktion. Ytterligare information OKBv finns under signalen "OKBv".

Skenbladet 4/98Skenbladet nummer 4 1998 (se bilden till vänster) skickades ut till medlemmarna i den 14 december.
Presstopp för nummer 1 1999 är den 1 februari och tidningen beräknas sändas till medlemmarna i mars.

  

                           

 Backa till sidans början. Back to page top

 

 

 

 

 

 

 

 

  Så här hittar Du i SKENBLADET INTERNET
Återställning 
Var Du än befinner dig i Skenbladet Internet kommer Du alltid tillbaka till huvudsidan genom att klicka på logotypen överst till vänster  

  Innehållsförteckning 
Signalerna till vänster är innehållsförteckningens rubriker.
Om Du klickar på en av signalerna skiftar den till rött och det kommer fram ett antal kapitel.
Under finner Du ett antal kapitel som handlar om Sällskapet Ostkustbanans vänner, OKBv.
Under finns kapitel som informerar om vad som är på gång inom OKBv. Du finner artiklar med järnvägsanknytning, roliga historier, del av vårt försäljningssortiment samt en länk till den "smalspåriga tidningskollegan "JTJ-NYTT".
Under finns det järnvägskartor, allt från översikter till detaljkartor. Där finns artiklar om normal- och smalspåriga järnvägar. Du finner också artiklar om rullande materiel.
Under finns kapitel som handlar om spårvidder, statistiska data över normalspåriga järnvägar samt information om de signaler som har funnits och finns längs svenska järnvägar.
Under finner Du länkar till andra föreningar.
Under finns länkar till "Torget" och "Passagen" samt till några sökmotorer på Internet

Kapitel 
Klickar Du på en av kapitelrubrikerna kommer Du till ett antal underrubriker. De underrubriker som Du finner har ofta ett datum (98xxxx) inom parantes. Detta anger när informationen infördes eller kompletterades.

Nytt 
Om ny syns i samband med en underrubrik innebär det att det finns ny information bakom. Med ny menas att det är mindre än en månad sedan informationen infördes.

Backa till sidans början. Back to page top

Vill Du framföra något till SKENBLADET INTERNET?
Bidrag och synpunkter är välkommna! (Contribution and opinions are welcome)
Kontakta redaktören (contact the editor):
Rolf Sten.
Ha en trevlig läsnig! (Enjoy your reading)
Rolf Sten
Färglinje
Den elektroniska upplagan av SKENBLADET är 23 januari 1999
av Redaktören: Rolf Sten