Böcker  BÖCKER
  
   

Välkommen till BÖCKER.
På den här sidan presenteras ett antal böcker. Både nyproducerde och reproduktioner. Samtliga alster är utgivna av Sällskapet Ostkustbanans vänner (OKBv).

Välj bland följande titlar:

 Mellan Hrösand och Sollefteå

 Mellan Härnösand och Sollefteå
 Österströms Järnväg  Österströms Järnväg
 100 år på räls  100 år på räls
 Uppsala - Gäfle Järnvägar  Uppsala -Gäfle Järnvägar
 Järnväägsbron över Öre älv  Järnvägsbron över Öre älv


 

 

 

Mellan Härnösand och Sollefteå (ISBN 91-630-2783-6)

Den här boken är skriven av Rolf Sten och utgiven av Sällskapet Ostkustbanans vänner 1994. Den beskriver i detalj Härnösand - Sollefteå Järnvägs (HdSJ) tillkomst. Här finns information om förhistoria, byggnadstiden, stationer och lastplatser, trafiken, det rullande materielet samt personalen och dess arbetsvillkor. Kort sagt. Du Härnösand -Sollefteå Järnvägfinner det mesta om HdSJ.
    Boken är inbunden i liggande A5 format och omfattar 174 sidor, 73 bilder samt 35 ritningar. Den kostar 135 kronor plus porto 25 kronor. Du beställer genom att betala aktuellt belopp på postgiro 915744-7. Sällskapet Ostkustbanans vänner (OKBv). Glöm inte att ange Ditt namn och adress. OBS! All behållning av boken går till OKBv ideella verksamhet!

Backa till sidans början 

Österströms Järnväg (ISBN 91-7970-835-8)
D
en här boken är skriven av Erik Sundström och utgiven av Sällskapet Ostkustbanans vänner 1989.
    Den handlar om Österströms järnväg. En järnväg vars enda syfte var att transportera timmer från Holmsjöns vattensystem till Indalsälven, i närheten av Liden.
    Järnvägen togs idrift med hästar som dragkraft 1857. Den byggdes Österströms järnvägom till ångloksdrift 1872-1873 och var sedan i drift fram till år 1920 varefter den revs upp. Köp en bok och ta den med som guide till Österström och följ "spåren" från en gången industriepok.
    Boken är häftad, format A5 och omfattar 52 sidor. Den innehåller förutom texten 33 bilder och nio ritningar.
   Den kostar 65 kronor plus porto 10 kronor. Du beställer genom att betala aktuellt belopp på postgiro 915744-7. Sällskapet Ostkustbanans vänner (OKBv). Glöm inte att ange Ditt namn och adress. OBS! All behållning av boken går till OKBv ideella verksamhet!

Backa till sidans början 

100 år på räls
D
en här boken är sammanställd av Rolf Andersson, Stefan Aronsson, Kenneth Landgren och Jan Stattin och utgiven av 100 år på rälsSällskapet Ostkustbanans vänner 1986.

    Den gavs ut med anledning av att det var 100 år sedan järnvägen kom till Långsele och Sollefteå. I boken finns en kort historisk återblick tillsammans med bilder från en gången tid till nutid.
Boken är häftad, storlek A5 och består av 36 sidor med 39 bilder.
     Den kostar 25 kronor plus porto 10 kronor. Du beställer genom att betala aktuellt belopp på postgiro 915744-7. Sällskapet Ostkustbanans vänner (OKBv). Glöm inte att ange Ditt namn och adress. OBS! All behållning av boken går till OKBv ideella verksamhet!

Backa till sidans början 

Uppsala - Gäfle järnvägar
D
en här boken är en reproduktion av den historik som Uppsala - Gäfle Järnvägar (UGJ) gav ut i samband med järnvägens 50-års firande 1924. Reproduktionen gavs ut av OKBv 1983.
    I boken finner Du det mesta om UGJ och dess bibanor. Dess Uppsala- Gävle Järnvägförhistoria, byggnadstiden, trafiken, Det rullande materielet, mm. Ett kapitel handlar om Ockelbo - Gävle Järnväg. En bana som trafikerades av UGJ.
    Boken är limmad, storlek något mindre än A4 och består av 188 sidor med många bilder, ritningar och kartor.
     Den kostar 85 kronor plus porto 20 kronor. Du beställer genom att betala aktuellt belopp på postgiro 915744-7. Sällskapet Ostkustbanans vänner (OKBv). Glöm inte att ange Ditt namn och adress. OBS! All behållning av boken går till OKBv ideella verksamhet!

Backa till sidans början 

Järnvägsbron över Öre älv
Den här boken är en reproduktion av en bok som kungliga Järnvägsstyrelsen gav ut år 1919. Orginalboken gavs ut i en mycket begränsad upplaga.
   Varför den gavs ut beskrevs av Järnvägsstyrelsen enligt följande: "Tillkomsten av den nya bron över Öre älv har i främsta rummet betingats av ökad trafik med större tåg samt därav följande behov av tyngre maskiner. Den nya bron är i sin helhet utförd av armerad betong och är med sin spännvidd av 90,7 Bron över öre älvmeter för stora valvbågen för närvarande världens största järnvägsbro av stenmaterial.
   Då det torde vara av allmänt intresse såväl ur konstruktiv synpunkt som med hänsyn till utförandet, har järnvägsstyrelsen funnit lämpligt att däröver utgiva en mera omfattande redogörelse än vad hittills varit vanligt för brobyggnaderna vis Statens Järnvägar
".
    Boken är limmad, storlek A4 och består av 176 sidor med många bilder, skisser och ritningar.
     Den kostar 110 kronor plus porto 40 kronor. Du beställer genom att betala aktuellt belopp på postgiro 915744-7. Sällskapet Ostkustbanans vänner (OKBv). Glöm inte att ange Ditt namn och adress. OBS! All behållning av boken går till OKBv ideella verksamhet!

Backa till sidans början

 

Retur till OKBv huvudsida
Retur till OKBv huvudsida

© Rolf Sten &Sällskapet Ostkustbanans vänner (OKBv)
skenbladett5.htm senast uppdaterad 1 augusti 1999 av Rolf Sten